Phim giới thiệu sản phẩm "An Phát Cát Tường" - Bảo Việt Nhân Thọ

PPR sản xuất phim giới thiệu sản phẩm mới mang tên "An Phát Cát Tường" cho thương hiệu bảo hiểm hàng đầu Việt Nam - Bảo Việt Nhân Thọ